privacy verklaring Groenlof vvzrl

Groenlof vvzrl – Heuvelstraat 34 b5 – Boechout
verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op groenlofhof@gmail.com.

1. Verwerkingsdoeleinden

Groenlof vvzrl gebruikt uw gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden:
Indien u een proefpakket via onze website bestelt hebben we uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres nodig. U voert deze gegevens in in een beveiligde omgeving.
Voor winkels en horeca hebben wij uw facturatie- en afleveradres en eventueel uw BTW-nummer/ondernemingsnummer nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Als u bij Groenlof vvzrl een bestelling plaatst, bewaren wij uw gegevens in een beveiligde omgeving. Wij slaan informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel uw BTW-nummer of ondernemingsnummer zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft door te geven.

2. Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

3. Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) en voor de duur die noodzakelijk is om de door u gevraagde diensten te leveren.
Indien u gegevens niet meedeelt of verzoekt om deze te laten verwijderen, kunnen bepaalde producten en diensten niet meer worden geleverd.

4. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Groenlof vvzrl verkoopt uw gegevens niet. Groenlof vvzrl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling / abonnement / levering van pakket.
De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om zelf zijn klantgegevens aan te passen door middel van het verzenden van een e-mail naar het volgende e-mailadres: groenlofhof@gmail.com of door in te loggen op het klantenportaal en zelf de wijzigingen in te voeren en te bewaren.

5. Marketing

Om u op de hoogte te houden van de nieuwigheden en wekelijkse inhoud van de pakketten van Groenlof, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling / pakket op. Hierdoor kunnen wij u via e-mail of per post informeren. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op marketing.

6. Sociale media

Groenlof gebruikt ook sociale media als communicatiekanalen. Sociale media zoals Instagram en Facebook hebben hun eigen privacyverklaringen. Zorg ervoor dat u hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat u persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

7. Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be).

Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u ons een e-mailsturen via groenlofhof@gmail.com. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.